Üldist

Vetepere OÜ on 1996. aasta märtsi kuus hüdrotehnikainseneri Aare Kuusik poolt asutatud vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonnakaitse valdkondades tegutsev 100% Eesti kapitalile kuuluv ettevõte.

Vetepere OÜ peamisteks tegevusaladeks on veevarustuse ja kanalisatsiooni, sh reovee puhastamise, alal:

  • nõuanne
  • uurimine
  • projekteerimine, sh SA KIK tehnoloogilised projektid
  • ekspertiis
  • audit
  • inseneride, operaatorite ja ametnike koolitamine
  • proovivõtt heit- ja reoveest, reoveesettest, pinna- ja põhjaveest
  • ÜVK arendamiskavad
  • omanikujärelevalve
  • ehitusjuhtimine

Projekteerime reovee eel-, oma- ja väikepuhasteid; reovee kogumiskaevusid; kinnistuveevärki ja kanalisatsiooni ja nende ühendamist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga; hoonete siseseid veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Aitame leida parima lahenduse omaveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbeks ja seadmete paigutamiseks kinnistule; olmereovee puhastamiseks; olme- ja tootmisreovee koospuhastamiseks; tootmisreovee eelpuhastamiseks; tootmisettevõtete kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja puhastamiseks.

Koolitame ja nõustame ise ja koos EV Keskkonnaministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli,  Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Eesti Keskkonnauuringute Keskusega insenere, reoveepuhastite operaatoreid, vee-ettevõtete ja omavalitsuste ametnikke ning veest ja reoveesettest proovivõtjaid.

Vetepere OÜ suhtub kõikidesse klientidesse võrdväärselt ja püüab nende soovid täita kiiresti ja parimal võimalikul viisil. Püüame koos välja selgitada parima tehnilise lahenduse ja hinnata ohtusid keskkonnale. Alati ootame klientide tagasisidet ja hinnangut meie poolt pakutud lahendustele.