Tegevusvaldkonnad

Reo- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemide uuringud ja projekteerimine.

Saku Õlletehase AS reovee kohtpuhasti rajamise eelprojekt. OÜ Vetepere. Tallinn, 2000.

Paldiski Põhjasadama detailplaneeringus sademe- ja reovee kanalisatsioonisüsteemide lahenduste projekteerimine. OÜ Vetepere. Tallinn, 2001.

AS Horizon Kehra paberitööstuse sette käitlemise eelprojekt. OÜ Vetepere. Tallinn, 2006.

Põhiprojekti mahus AS Tallinna Sadam Muuga sadama biopuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimise lähteülesande ja tehniliste tingimuste koostamine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2008.

SR Veod OÜ Kiiu asulas Lilleoru kinnistu detailplaneeringu ala uue vertikaalplaneeringu, sademevee ärajuhtimise ja autode pesemise vee puhastamise lahenduste koostamine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Saku vald, Saku alevik, Kõrgemäe ja Uus- Kõrgemäe kinnistute sademevee kanalisatsiooni eelprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Kuusalu valla Kiiu aleviku Lilleoru MÜ kinnistute Lehe tn 2a ja Lehe tn 4 sademevee kanalisatsiooni ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Kuusalu valla Valkla küla Nõlvaku ja Tuulerahu kinnistute veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Kuusalu valla Kolgaküla küla korruselamute reoveepuhasti ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Tallinn Marja tänav 4D õlieraldaja ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Lääneranna valla Kõmsi küla Voosemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

Anija valla Voose küla Ojasilla elamu sise- ja väliskanalisatsiooni ehitusprojekt. Tööprojekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

Kanama – Jõgisoo tee äärse ja OÜ W-Glass tööstushoone veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitusprojekt. Põhiprojekt. OÜ Vesioinas. OÜ Vetepere – Aare Kuusik (pädev isik). Pudisoo, 2018.

Reo- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemide ja projektide ekspertiis.

Töö “Water and Wastewater Accession Program in Estonia – Feasibility Studies for 5 smaller cities” ekspertiis. OÜ Vetepere. Tallinn, 1998.

Valio Eesti AS Laeva Meierei reoveepuhastusjaama järelpuhastuse ja vajalike taristute tööprojekti ekspertiis. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2013. a.

Eksperdi arvamus SR Veod OÜ uue töökoja kinnistu sademevee kogumise ja puhastamise kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Eksperdi arvamus Jõelähtme vallas Jõelähtme külas AS Scanweld territooriumil paikneva reoveepuhasti tehnilise seisukorra  ja selle rekonstrueerimismaksumuse kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Eksperdi arvamus Märjamaa alevi reoveepuhastusjaama rekonstrueerimise vajaduse kohta ning AS Infragate Eesti poolt koostatud rekonstrueerimise põhiprojekti kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Eksperdi arvamus Lihula linna reoveepuhastusjaama tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvõimaluste kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Eksperdi arvamus reoveepuhastite paigaldamisvõimaluste kohta detailplaneeritud aladele – Mäepea küla Kuusikute V, VI, VII ja Väljajüri. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Eksperdi arvamus Kuusalu vallas Tõreska külas Jõeääre kinnistul paikneva puhkekeskuse reoveepuhasti rekonstrueerimise kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Eksperdi arvamus Valio Eesti AS Laeva meierei reoveepuhastusjaama tööhäirete kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Eksperdi arvamus AS Saarte Liinid Rohuküla sadama reovee puhastamise kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Vaivara Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse reoveepuhasti ekspertiis. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. Töö autorid: Vallo Kõrgmaa, Mart Poola, Maija Vidqvist, Anna Bjornqvist, Joona Leppisaari, Aare Kuusik. Tallinn, 2017.

Eksperdi arvamus Harjumaale Harkujärve külla Jaani 2 maaüksusele projekteeritud teede ja elamute sademevee käitlemise kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

Eksperdi arvamus Kuusalu valda Kiiu alevikku Lilleoru maaüksusele projekteeritud kütusetankla sademevee käitlemise kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

Eksperdi arvamus Võsupere asula ÜVK torustike (Keskkond & Partnerid OÜ, töö nr 001/2017) ja puurkaev-pumpla koos veepuhastusega (Schöttli Keskkonnatehnika AS, töö nr S-18-07) ning Võsupere-Palmse reoveepuhasti (Keskkond & Partnerid OÜ, töö nr 007/2017; AS J.I.T) projektide kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

SA-st KIK abiraha taotlemiseks tehnoloogiliste projektide koostamine.

Ahula, Kaalepi ja Seidla asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni projekteerimise ja rekonstrueerimise II etapp. Täiendatud tehnoloogiline projekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Koeru valla Ervita asula reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Koeru valla Ervita asula reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Koeru valla Vao asula reoveepuhasti rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Kuusalu valla Suurpea küla korterelamute kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2018.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavade koostamine.

Koeru valla ÜVK arendamise kava korrigeerimine Vahuküla küla VK tööde osas. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2013. a.

527. Rakke valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2013. a.

Albu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava korrigeerimine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2014.

Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava täiendamine ja korrigeerimine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2015.

Aegviidu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 –2028. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 –2028. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Olme- ja tootmisreovee ning reoveesette reoainete sisalduse, dünaamika, puhastus- ja käitlusmeetodite uuringud. Reoveesette ja biolagunevate jäätmete metaankääritamise uuringud.

OÜ Eurotann Karjaküla karusnahkade parkimisvabriku kanalisatsioonisüsteemide eeluuring. OÜ Vetepere. Tallinn, 1998.

Viljandi linna tööstusettevõtete reovee lisauuringud vastavalt ISPA programmi “Financing Memorandum” nõuetele. OÜ Vetepere. Tallinn, 2001.

Reoveesette käitlemise, kasutamise ja kahjutustamise parima võimaliku tehnika väljaselgitamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 2002.

Kuusik A., Pikka J., Pikka M. AS Tallinna Vesi poolt Tallinna linna reovee puhastamisel tekkiva sette metsastamis- ja rabakatsete metoodika väljatöötamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 2002.

Kohtla-Järve piirkonna reovee puhastusvõimaluste analüüs. OÜ Vetepere. Tallinn, 2001.

Emajõe valgala reoveepuhastussüsteemide eeluuring. OÜ Vetepere. Tallinn, 2002.

Tasuvusuuringud sealäga, reoveesette ja biojäätmete utiliseerimiseks Saaremaal. OÜ Vetepere. Tallinn, 2004.

Prügilavee uuringud ja erinevate puhastustehnoloogiate analüüs: Eesti oludesse sobiva puhastustehnoloogia väljatöötamine. Projekt nr 100. Lõpparuanne. Tallinna Tehnikaülikool. Keskkonnatehnika Instituut. Töögrupi liige OÜ Vetepere juhataja Aare Kuusik. Tallinn, 2010.

Reovee väikepuhastite tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduste soovituste ja juhendmaterjalide koostamine kohalike omavalitsuste tarbeks. Tallinna Tehnikaülikool Keskkonnatehnika instituut. Autorid: Enn Loigu, Aare Kuusik, Karin Pachel, Olev Sokk, Valdu Suurkask, Argo Kuusik. Tallinn, 2011.

Ardu asula reoveepuhasti tehnilise seisukorra uuringud. Pudisoo, 2013. a.

Sustainable utilization of waste and Industrial non-core materials (SUSBIO). Methods and Techniques in biofuel processing. Tallinn University of Technology. Department of Environmental Engineering. Aare Kuusik, Argo Kuusik, Olev Sokk, Valdu Suurkask. Tallinn, 2010 – 2013.

AS Vopak E.O.S. Pakterminalis tekkiva reovee vooluhulga ja reostuskoormuse hindamine ja reovee puhastamine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2014.

Keskkonnamõju hindamine.

Käesoleval ajal osutab OÜ Vetepere ainult eksperdi teenust.

AS Balti Spoon Kuusalu spoonitehase keskkonnaekspertiis – keskkonnamõjude hindamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 1998.

RE Eesti Energia Balti Elektrijaama juurdevoolukanali nr. 1 veevarustuse avariipumbajaama eelprojekti keskkonnaekspertiis – keskkonnamõjude hindamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 1998.

PIC Eesti AS. AS Alexela Terminal Paldiski kütuseterminaali keskkonnamõjude hindamine. Tallinn, 2000. OÜ Vetepere – kanalisatsioonisüsteemid ja reovee ärajuhtimine.

Kehrasse rajatava tselluloositehase keskkonnamõjude hindamine. OÜ Ecoman. OÜ Vetepere – reovee tekkimine, puhastamine ja juhtimine suublasse. Tallinn, 2000.

OÜ Roheline Ring Virtsu Tuulepargi ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju hindamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 2002.

OÜ Valmos spoonitehase ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju hindamine. Juhtekspert A. Kuusik OÜ Vetepere, põhjavesi Mati Salu, katlamaja saasteainete hajuvusarvutus Margus Kört, looduskaitse L. Kuusik OÜ Vetepere. Tallinn, 2003.

OÜ Roheline Ring Esivere Tuulepargi ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju hindamine. OÜ Vetepere. Tallinn, 2003.

AS Salutaguse Pärmitehase reovee puhastamise keskkonnamõjude hindamine. AS Maves. OÜ Vetepere – KMH aruande reoveepuhastuse osa. Tallinn, 2004.

Valjala seakasvatuse lägakäitlemisseadme ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju hindamise aruanne. OÜ Vetepere. Tallinn, 2004.

Linnamäe tuulepargi keskkonnamõju hindamine. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2006.

AS Puls Brewery poolt Audru valda Lemmetsa külla õlletehase ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju strateegiline hindamine. OÜ Vetepere. Juhtekspert Aare Kuusik. Pudisoo, 2007.

Roheline Ring OÜ poolt Hanila valda Virtsu alevikku Virtsu III tuulepargi ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju strateegiline hindamine. Juhtekspert Aare Kuusik. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2007.

Oisu Biogaas OÜ poolt Türi valda Väljaotsa külla Mõisavalla maaüksusele sea- ja veiselägast metaankääritamise teel biogaasi ning sellest elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ning tootmisprotsessist tulenevalt Tänassilma külla Sikevälja maaüksusele sõnnikulaguuni ehitamise ja kasutamise keskkonnamõju hindamine. OÜ Vetepere. Juhtekspert Aare Kuusik. Pudisoo, 2008.

Vinni asulasse planeeritava biogaasitehase keskkonnamõju strateegiline hindamine. OÜ Vetepere. Juhtekspert Aare Kuusik. Pudisoo, 2009.

Eksperdi arvamus Kolga asula reoveepuhasti avarii keskkonnaohtlikkuse kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2016.

Eksperdi arvamus OÜ W-Glass poolt Harjumaale Jõgisoo külla Kurvi kinnistule ehitatava klaasi käitlemise tehase keskkonnamõju kohta. OÜ Vetepere. Pudisoo, 2017.

Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojektide juhtimine ja omanikujärelvalve.

Türi linna uue reoveepuhastusjaama omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 2008. a – 2009. a. (EL ÜF projekt – punane FIDIC; OÜ Vetepere).

Järva-Jaani asula veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja ehitamise omanikujärelevalve ja projektijuhtimine 2011. a (EL ÜF projekt – punane FIDIC).

Vinni valla Viru-Jaagupi, Roela ja Vetiku asulate reoveepuhastite ja VK torustike rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 2012. a – 2013. a. (tööde lõpp 12.02.2013. a; EL ÜF projekt – kollane FIDIC; OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

Kuusalu valla EL ÜF veemajandusprojekti (kollane FIDIC) vee- ja kanalisatsioonitorustike (osa 2 – Kiiu alevik, osa 3 – Kolga alevik) ja tarbevee puurkaev pumplate projekteerimis-ehitustööd 2012. a – 2013. a (OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ; tööde lõpp 2013. a algus).

Halinga valla Pärnu-Jaagupi asula ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid. Reoveepuhastusjaama ehitustööd 2012. a – 2013. a. (tööde lõpp 2013. a sügisel; EL ÜF projekt – punane FIDIC; OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhastusjaama rekonstrueerimise omanikujärelevalve. Ehitustööd 2014. a. (SFOS kood 2.1.0101.10-0099; tööde lõpp 2014. a; OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

FIDIC inseneri teenus ja omanikujärelevalve teenus Vihula valla Võsu asula veemajandusprojektis. II osa. Reoveepuhastusjaam, puurkaev pumpla koos veepuhastusega, VK torustikud ja reoveepumplad). Ehitustööd 2014. ja 2015. a (SFOS kood 2.1.0101.10-0095; tööde lõpp 2015. a; OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

Albu valla Kaalepi, Seidla ja Ahula asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja reoveepuhasti) rekonstrueerimise II-etapi omanikujärelevalve. Ehitustööd 2017. a (Tööde lõpp 2017. a detsember; OÜ Vetepere ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

Kiiu aleviku veetorustiku rekonstrueerimise ja ehitamise omanikujärelevalve ja projektijuhtimine. Ehitustööd 2018. a (Tööde lõpp 2018. a september; Aare Kuusik).

Võsupere asula ÜVK torustike ja puurkaev-pumpla koos veepuhastusega ning Võsupere-Palmse reoveepuhasti rekonstrueerimise ja ehitamise omanikujärelevalve. Ehitustööd 2018. a (Tööde lõpp 2018. a detsember; Aare Kuusik ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ).

Kiiu aleviku tööstuspiirkonna veetorustiku rekonstrueerimise ja ehitamise projektijuhtimine. Ehitustööd 2018. a (Tööde lõpp 2018. a september; Aare Kuusik).

Veemajandusspetsialistide koolitamine.

Teostame koolitusi teemadel:

Olme- ja tootmisreoveest ja -heitveest ning reoveesettest proovide võtmine ja vooluhulga mõõtmine.

Reo- ja heitvee analüüsitulemused ja reoainete sisaldus.

Reovee vooluhulga ja reoainete bilanss asulates, tootmisettevõtetes ja reoveepuhastusjaamades.

Reoveepuhastid, reoveepuhastusmeetodid ja -tehnoloogiad.

Olme- ja tootmisreovee puhastamine.

Reovee omapuhastid ja nende projekteerimine.

Reovee eelpuhastid ja nende projekteerimine.

Reovee väikepuhastite ja nende projekteerimine.

Reovee suurpuhastid ja nende projekteerimine. 

Tootmisettevõtetes reovee reoainesisalduse kujunemine ja kujundamine reovee puhastamise võimalikkuse seisukohast lähtuvalt.

Tootmisettevõtete reovee puhastamismeetodid.

Reoveesette käitlemine ja kasutamine.

Reoveesette ja biolagunevate jäätmete metaankääritamine.

Reoveesette kompostimine ning kompostimisväljakute ja jäätmehoidlate reovee dünaamika.

Biogaasijaamade digestaadi käitlemine ja kasutamine.

Prügilareovee dünaamika ja puhastamine.

Heitvee mõju suublatele.

Kohalike omavalitsuste ja vee-ettevõtete ametnike ja töötajate reoveepuhastusalane koolitamine:

 Alutaguse valla ja Alutaguse Haldus OÜ ametnike ja töötajate reoveepuhastusalane koolitus. 2018. a september kuni detsember.

Tootmisreovee puhastamise nõustamine.

Seni on osutatud tootmisreovee puhastamise teenust järgmistele ettevõtetele: Saku Õlletehas AS, AS E-Piim Tootmine, Valio Eesti AS, SR Veod OÜ, AS Salutaguse Pärmitehas, OÜ W-Glass, AS Vopak E.O.S. Pakterminal, AS Alexela Terminal, AS Balti Spoon, OÜ Eurotann, AS Saarte Liinid, Horizon Pulp and Paper Ltd., Eesti Kalatootjate Keskühistu, Eesti Kalapüügiühistu TÜ jne